Ответы и объяснения

nurxannovruzov
prettypushkova
prettypushkova

- 9/25 + 0,21 * 8/3 = 0,2
1) 0,21 * 8/3 = 0,21 * 8 : 3 = 0,56
2) - 9/25 + 0,56 = - 0,36 + 0,56 = 0,56 - 0,36 = 0,2

0.0
0 оценок
0 оценок
Оцени!
Оцени!